Lote

Livro

Werelt, Gheheele
A) KERCKELYCKE HISTORIE VAN DE GHEHEELE WERELDT. NAMELYCK VANDE VOORGAENDE ENDE TEGHENWOORDIGHE EEVWE, Inde welcke verhaelt worden de gheleghentheden der Landen, manieren, ceremonien, ende Religien der inwoonderen, maer namelijck de verbreydinghe des H. Gheloofs, Martelaren, ende andere cloecke Roomfche Catholijcke deaden, inde vier Gheweften des wereldts, met over de veertigh copere platen verçiert. BESCHREVEN Door den Eerw. P. CORNELIVS HAZART, Priefter der Societeyt IESV. HET EERSTE DEEL. VERVATTENDE DE RYCKEEN EN LANDEN VAN JAPONIEN, CHINA, MOGOR, BISNAGAR, PERV, MEXICO, BRASILIEN, FLORIDA, CANADA, PARAQVARIEN, MARAGNAN. T‘ANTWERPEN, By Michiel Cnobbaert by het Profeffen-huys in S. Peeter.Ano 1667. Met Gratie en Privilegie. História do Mundo, retrata o Brasil nas páginas 375 à 396 com 2 magnificas ilustrações de época, p. 381, retratando Padre José de Anchieta em plena mata atlântica com animais da região, (P. IOSEPHVS ANCHIETA, Provinciael vande Societeyt in Brasfilien behalven vele wonderlycheden, die hy daghelycx dede, fpeelde met Tygers, ende andere wreede ende wild ghedierten). Ilustração referente ao assassinato do Padre Francisco Pinto em missão pela Compania de Jesus, em 11 de janeiro 1608. p.396. (P. FRANCISCVS PINTVS vande Societeyt IESV, wort vande Brafilianen met pylen doorfchoten, op den 11 Ianvary des iaers 1608). Exemplar similar se encontra na BNP, (BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL). Encadernação em couro luxuosa e moderna. 484 páginas. ANO 1667. B) HISTORIE VANDE GHEHEELE WERELDT, NAEMELYCK VANDE VOOR-GAENDE ENDE TEGHENWOORDIGHE EEVWE, Inde welcke verhaelt worden de gheleghentheden de Landen, manie-ren, ceremonien, ende Religien de inwoonderen, maer namelijk de verbreydinghe des H. Fheloofs, Martelaren, ende andere kloecke Roomfche Catholijcke daeden, inde vier Gheweften de wereldts, met verfcheyden copere platen verçiert. BESCHREVEN Door den Ferw.P.CORNELIVS HAZART, Priefter, der Societeyt IESV. HET TWEEDE DEEL. VERVATTENDE DE HISTORIEN DER MOOREN, TE WETEN VAN ABASSIEN, ANGOLA, CONGO, beyde de GVINEEN, em MONOMOTAPA ENDE VAN DVYTSCHLANDT HONGARYEN, BOHEMEN, POLEN, TRANSSYLVANIEN, SWEDEN, DENEMERCKEN,&c. ENDE VAN VRANCKRYCK. T‘ANTWERPEN, BY MICHIEL CNOBBAERT by het Profeffen-huys. 1668. Met Gratie ande Privilegie. 406 páginas com magníficas ilustrações. Encadernação luxuosa moderna em couro. ANO 1668.

Veja também